แอปพลิเคชั่นสำหรับงานจัดซื้อ
ระบบบริหารการจัดซื้อออนไลน์ที่ช่วยให้การจัดซื้อเป็นระบบ ตั้งแต่การบันทึกราคาซื้อสินค้าแต่ละหน่วยสินค้า
การบันทึกข้อมูลผู้ขาย การจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า กระบวนการอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ การออกใบกำกับภาษีซื้อ
การบันทึกข้อมูลการชำระเงินและการออกเอกสารการชำระเงินให้กับผู้ขาย
สร้างมาตรฐานการจัดซื้อ
ระบบบริหารงานจัดซื้อออนไลน์ ช่วยพัฒนากระบวนการในการจัดซื้อให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงานที่ชัดเจน เช่น ขั้นตอนอนุมัติเอกสารสั่งซื้อ การกำหนดรูปแบบเอกสารต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การบันทึกรายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น
บริหารการสั่งซื้อสินค้า
ฝ่ายจัดซื้อสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าได้ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณการสั่งซื้อและต้นทุนได้ สามารถบันทึกใบขอซื้อและใบสั่งซื้อในขึ้นตอนเดียวกันได้ ช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และยังมีกระบวนการอนุมัติเอกสารสั่งซื้อทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
จัดการข้อมูลภาษีได้
การบันทึกในเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ สามารถกำหนดข้อมูลภาษีซื้อและสามารถบันทึกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีซื้อได้สะดวกมากขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลภาษีซื้อและภาษีขายไปเป็นข้อมูลในการออกเอกสารแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 ได้
บริหารการชำระเงินได้ดียิ่งขึ้น
ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินได้ โดยสามารถเลือกใบกำกับภาษีซื้อจากผู้ขายได้หลายรายการ สามารถใช้ในการตรวจสอบการชำระเงินและยอดคงค้างได้ ทำให้สามารถควบคุมการจ่ายชำระเงินได้
แอปพลิเคชั่นสำหรับงานจัดซื้อ
ระบบบริหารการจัดซื้อออนไลน์ที่ช่วยให้การจัดซื้อเป็นระบบ ตั้งแต่การบันทึกราคาซื้อสินค้าแต่ละหน่วยสินค้า
การบันทึกข้อมูลผู้ขาย การจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า กระบวนการอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ การออกใบกำกับภาษีซื้อ
การบันทึกข้อมูลการชำระเงินและการออกเอกสารการชำระเงินให้กับผู้ขาย
สร้างมาตรฐานการจัดซื้อ
ระบบบริหารงานจัดซื้อออนไลน์ ช่วยพัฒนากระบวนการในการจัดซื้อให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงานที่ชัดเจน เช่น ขั้นตอนอนุมัติเอกสารสั่งซื้อ การกำหนดรูปแบบเอกสารต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การบันทึกรายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น
บริหารการสั่งซื้อสินค้า
ฝ่ายจัดซื้อสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าได้ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณการสั่งซื้อและต้นทุนได้ สามารถบันทึกใบขอซื้อและใบสั่งซื้อในขึ้นตอนเดียวกันได้ ช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และยังมีกระบวนการอนุมัติเอกสารสั่งซื้อทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
จัดการข้อมูลภาษีได้
การบันทึกในเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ สามารถกำหนดข้อมูลภาษีซื้อและสามารถบันทึกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีซื้อได้สะดวกมากขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลภาษีซื้อและภาษีขายไปเป็นข้อมูลในการออกเอกสารแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 ได้
บริหารการชำระเงินได้ดียิ่งขึ้น
ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินได้ โดยสามารถเลือกใบกำกับภาษีซื้อจากผู้ขายได้หลายรายการ สามารถใช้ในการตรวจสอบการชำระเงินและยอดคงค้างได้ ทำให้สามารถควบคุมการจ่ายชำระเงินได้