เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
1.1. เว็บไซต์ของบริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด (Prosoft CRM Co., Ltd.) ในชื่อ "www.getmycrm.com" หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"
1.2. สิ่งที่ท่านใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"
1.3. ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"
1.4. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด และจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
1.4.1. ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง
1.4.2. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
1.5. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
1.6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใด ๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะให้ผู้ใช้บริการทำการตั้งรหัสผ่านใหม่
1.7. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นๆ และผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียงต่อผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น รวมถึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
1.8. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากผู้ให้บริการตรวจพบว่า ผู้ใช้บริการทำผิดข้อตกลงดังกล่าว ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการก่อนครบกำหนดสัญญาและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบเครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
3.1. ผู้ให้บริการทำการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกวัน โดยรายละเอียดการสำรองข้อมูลมีดังนี้
3.1.1. สำรองข้อมูลอัตโนมัติในเครื่อง Server ของผู้ให้บริการ วันละ 2 ครั้ง
3.1.2. สำรองข้อมูลไปไว้เครื่องอื่น วันละ 1 ครั้ง
3.1.3. สำรองข้อมูลไปไว้เครื่องอื่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เก็บ File ล่าสุด 1 สัปดาห์ ,1 File)
3.1.4. สำรองข้อมูลไปไว้เครื่องอื่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เก็บ File ล่าสุด 2 เดือน, 8 File)
3.1.5. สำรองข้อมูลไปไว้ External สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เก็บ File ล่าสุด 1 สัปดาห์ ,1 File)
3.1.6. สำรองข้อมูลรายเดือนไปไว้เครื่องอื่น (เก็บ File 2 ปีล่าสุด, 24 File)
3.2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการ จะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา
4. การยกเลิกการใช้บริการ
4.1. ผู้ใช้สามารถแจ้งเรื่องขอยกเลิกการใช้งานได้ทุกช่วงเวลาในการใช้งาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการในช่วงระยะเวลาที่เหลือและไม่บริการนำออกข้อมูลในระบบให้ ผู้ใช้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันยกเลิกบริการ
4.2. หลังจากเจ้าหน้าที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก แต่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบ 30 วัน หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
5. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ
5.1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
ผู้ให้บริการ โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด ("ผู้ให้บริการ") ขอแจ้งข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ ดังนี้
1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
1.1. เว็บไซต์ของบริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด (Prosoft CRM Co., Ltd.) ในชื่อ "www.getmycrm.com" หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"
1.2. สิ่งที่ท่านใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"
1.3. ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"
1.4. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด และจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
1.4.1. ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง
1.4.2. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
1.5. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
1.6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใด ๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะให้ผู้ใช้บริการทำการตั้งรหัสผ่านใหม่
1.7. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นๆ และผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียงต่อผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น รวมถึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
1.8. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากผู้ให้บริการตรวจพบว่า ผู้ใช้บริการทำผิดข้อตกลงดังกล่าว ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการก่อนครบกำหนดสัญญาและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบเครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
3.1. ผู้ให้บริการทำการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกวัน โดยรายละเอียดการสำรองข้อมูลมีดังนี้
3.1.1. สำรองข้อมูลอัตโนมัติในเครื่อง Server ของผู้ให้บริการ วันละ 2 ครั้ง
3.1.2. สำรองข้อมูลไปไว้เครื่องอื่น วันละ 1 ครั้ง
3.1.3. สำรองข้อมูลไปไว้เครื่องอื่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เก็บ File ล่าสุด 1 สัปดาห์ ,1 File)
3.1.4. สำรองข้อมูลไปไว้เครื่องอื่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เก็บ File ล่าสุด 2 เดือน, 8 File)
3.1.5. สำรองข้อมูลไปไว้ External สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เก็บ File ล่าสุด 1 สัปดาห์ ,1 File)
3.1.6. สำรองข้อมูลรายเดือนไปไว้เครื่องอื่น (เก็บ File 2 ปีล่าสุด, 24 File)
3.2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการ จะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา
4. การยกเลิกการใช้บริการ
4.1. ผู้ใช้สามารถแจ้งเรื่องขอยกเลิกการใช้งานได้ทุกช่วงเวลาในการใช้งาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการในช่วงระยะเวลาที่เหลือและไม่บริการนำออกข้อมูลในระบบให้ ผู้ใช้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันยกเลิกบริการ
4.2. หลังจากเจ้าหน้าที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก แต่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบ 30 วัน หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
5. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ
5.1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง