เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
ผู้ให้บริการ โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด ("ผู้ให้บริการ") ขอแจ้งข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ ดังนี้
1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
1.1. ก่อนใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับนโยบายการให้บริการนี้ นโยบายการให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
1.2. หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนและกดปุ่ม "สมัครสมาชิก"
1.3. หลังจากผู้ใช้บริการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า เพื่อเปิดใช้งานบัญชีการใช้งาน
1.4. หลังจากผู้ให้บริการ ได้รับข้อมูลการสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและได้รับข้อมูลการยืนยันตัวตนการใช้งานแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการ ระบบบริหารงานขายออนไลน์ myCRM (“myCRM”) ได้ทันที
1.5. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะเริ่มนับตั้งแต่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนดังข้อที่ 1.4. หากผู้ใช้บริการไม่ยืนยันตัวตน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า จะทำการตรวจสอบและยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.6. ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก สามารถทดลองใช้งานระบบตามสิทธิการใช้งานเบื้องต้นที่ myCRM กำหนดไว้ในระยะเวลา 60 วัน หรือ ตามข้อกำหนดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.7. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก ไม่ชำระค่าบริการใช้งานเมื่อครบกำหนดการใช้งาน หรือ ผู้ให้บริการ ยกเลิกอันเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดของ myCRM
1.8. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อชื่อผู้ใช้งาน (E-Mail หรือ Username), รหัสผ่าน (Password) ต้องปกปิดเป็นความลับ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของตนเอง หากผู้ให้บริการ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของคุณ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการนี้ในทางที่ผิดกฎหมาย myCRM ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชื่อผู้ใช้งานทันทีหากผู้ใช้บริการทำผิดกฎ
1.9. ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน myCRM ผู้ให้บริการ ทำการสงวนสิทธิ์ และปกปิดข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการจลกรรม ข้อมูล Email Username Password ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น
1.10. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นๆ และผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงต่อผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น รวมถึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
2. ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้บริการ
2.1. การใช้บริการ myCRM (ฟรี) 60 วัน
2.1.1. ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ใช้งาน myCRM (ฟรี) 60 วัน และสร้างพนักงานในระบบได้ 2 รายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หลังจากลงทะเบียนและเปิดใช้งานครั้งแรก
2.1.2. ในระหว่างใช้งาน myCRM (ฟรี) 60 วัน ผู้ใช้บริการสามารถขยายสิทธิ์การสร้างพนักงาน (“Package”) ได้ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชำระค่าบริการ ตาม Package ที่ต้องการ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยระยะเวลาที่เหลือจากการใช้งานฟรีให้
2.1.3. หากผู้ใช้บริการใช้งาน myCRM (ฟรี) ครบ 60 วัน ระบบจะขึ้นสถานะหมดอายุการใช้งาน ผู้ใช้บริการควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าบริการ ตาม Package ที่ต้องการ หากไม่ดำเนินการภายใน 15 วัน ระบบจะทำการลบข้อมูลผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ
2.2. การขยายสิทธิ์ Package
2.2.1. ทางผู้ให้บริการไม่แนะนำให้ขยายสิทธิ์ Package ในระหว่างการใช้งานก่อนวันหมดอายุการใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถขยายสิทธิ์การใช้งานล่วงหน้า ก่อนวันหมดอายุการใช้งานได้ 5 วันเท่านั้น
2.2.2. หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องขยายสิทธิ์ระหว่างการใช้งาน ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยระยะเวลาการใช้งานที่เหลือ เพราะถือว่าเป็นการชำระค่าบริการ ในสิทธิ์การใช้งานใหม่และยกเลิกสิทธิ์การใช้งานเดิม แต่ผู้ให้บริการจะทำการคำนวณวันใช้งานคงเหลือเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการขยายสิทธิ์ Package หรือตามสมควร ผู้ใช้บริการควรวางแผนการขยายสิทธิ์การใช้งานอย่างรอบคอบ
2.3. การปรับลดสิทธิ์ Package
2.3.1. ทางผู้ให้บริการไม่แนะนำให้ปรับลดสิทธิ์ Package ในระหว่างการใช้งานก่อนวันหมดอายุการใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถปรับลดสิทธิ์การใช้งาน ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุการใช้งานได้ 5 วันเท่านั้น
2.3.2. หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องปรับลดสิทธิ์ระหว่างการใช้งาน ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยระยะเวลาการใช้งานที่เหลือ เพราะถือว่า เป็นการชำระค่าบริการในสิทธิ์การใช้งานใหม่และยกเลิกสิทธิ์การใช้งานเดิม แต่ผู้ให้บริการจะทำการคำนวณวันใช้งานคงเหลือนับตั้งแต่วันขอปรับลดสิทธิ์เพื่อคืนค่าบริการให้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรวางแผนการปรับลดสิทธิ์การใช้งานอย่างรอบคอบ
2.3.3. ในการปรับลดสิทธิ์ ระบบจะทำการปิดข้อมูลพนักงานไม่ให้สามารถเข้าใช้งานได้ ผู้ใช้บริการต้องทำการเปิดการใช้งานพนักงานตามจำนวนสิทธิ์ใหม่ที่ได้รับ
3. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการก่อนครบกำหนดสัญญาและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
4. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
4.1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการพื้นที่สำหรับการบันทึกข้อมูล สำหรับการใช้ myCRM เท่านั้น
4.2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ นำมาบันทึกผ่านบริการของผู้ให้บริการ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของสินค้าหรือข้อมูลนั้น ๆ และผู้ใช้บริการได้เข้าใจกฎ ข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว
4.3. หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่น ที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
4.4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืน
4.5. ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือ โดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ
4.6. ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเองเท่านั้น เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถ ให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
5. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
5.1. ผู้ให้บริการทำการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)
5.2. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการ จะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา
6. การยกเลิกการใช้บริการ
6.1. ผู้ใช้สามารถแจ้งเรื่องขอยกเลิกการใช้งานได้ทุกช่วงเวลาในการใช้งาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการในช่วงระยะเวลาที่เหลือและไม่บริการนำออกข้อมูลในระบบให้ ผู้ใช้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันยกเลิกบริการ
6.2. หลังจากเจ้าหน้าที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก แต่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบ 30 วัน หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
7. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ
7.1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
ผู้ให้บริการ โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด ("ผู้ให้บริการ") ขอแจ้งข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ ดังนี้
1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
1.1. ก่อนใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับนโยบายการให้บริการนี้ นโยบายการให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
1.2. หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนและกดปุ่ม "สมัครสมาชิก"
1.3. หลังจากผู้ใช้บริการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า เพื่อเปิดใช้งานบัญชีการใช้งาน
1.4. หลังจากผู้ให้บริการ ได้รับข้อมูลการสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและได้รับข้อมูลการยืนยันตัวตนการใช้งานแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการ ระบบบริหารงานขายออนไลน์ myCRM (“myCRM”) ได้ทันที
1.5. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะเริ่มนับตั้งแต่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนดังข้อที่ 1.4. หากผู้ใช้บริการไม่ยืนยันตัวตน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า จะทำการตรวจสอบและยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.6. ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก สามารถทดลองใช้งานระบบตามสิทธิการใช้งานเบื้องต้นที่ myCRM กำหนดไว้ในระยะเวลา 60 วัน หรือ ตามข้อกำหนดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.7. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก ไม่ชำระค่าบริการใช้งานเมื่อครบกำหนดการใช้งาน หรือ ผู้ให้บริการ ยกเลิกอันเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดของ myCRM
1.8. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อชื่อผู้ใช้งาน (E-Mail หรือ Username), รหัสผ่าน (Password) ต้องปกปิดเป็นความลับ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของตนเอง หากผู้ให้บริการ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของคุณ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการนี้ในทางที่ผิดกฎหมาย myCRM ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชื่อผู้ใช้งานทันทีหากผู้ใช้บริการทำผิดกฎ
1.9. ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน myCRM ผู้ให้บริการ ทำการสงวนสิทธิ์ และปกปิดข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการจลกรรม ข้อมูล Email Username Password ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น
1.10. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นๆ และผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงต่อผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น รวมถึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
2. ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้บริการ
2.1. การใช้บริการ myCRM (ฟรี) 60 วัน
2.1.1. ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ใช้งาน myCRM (ฟรี) 60 วัน และสร้างพนักงานในระบบได้ 2 รายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หลังจากลงทะเบียนและเปิดใช้งานครั้งแรก
2.1.2. ในระหว่างใช้งาน myCRM (ฟรี) 60 วัน ผู้ใช้บริการสามารถขยายสิทธิ์การสร้างพนักงาน (“Package”) ได้ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชำระค่าบริการ ตาม Package ที่ต้องการ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยระยะเวลาที่เหลือจากการใช้งานฟรีให้
2.1.3. หากผู้ใช้บริการใช้งาน myCRM (ฟรี) ครบ 60 วัน ระบบจะขึ้นสถานะหมดอายุการใช้งาน ผู้ใช้บริการควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าบริการ ตาม Package ที่ต้องการ หากไม่ดำเนินการภายใน 15 วัน ระบบจะทำการลบข้อมูลผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ
2.2. การขยายสิทธิ์ Package
2.2.1. ทางผู้ให้บริการไม่แนะนำให้ขยายสิทธิ์ Package ในระหว่างการใช้งานก่อนวันหมดอายุการใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถขยายสิทธิ์การใช้งานล่วงหน้า ก่อนวันหมดอายุการใช้งานได้ 5 วันเท่านั้น
2.2.2. หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องขยายสิทธิ์ระหว่างการใช้งาน ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยระยะเวลาการใช้งานที่เหลือ เพราะถือว่าเป็นการชำระค่าบริการ ในสิทธิ์การใช้งานใหม่และยกเลิกสิทธิ์การใช้งานเดิม แต่ผู้ให้บริการจะทำการคำนวณวันใช้งานคงเหลือเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการขยายสิทธิ์ Package หรือตามสมควร ผู้ใช้บริการควรวางแผนการขยายสิทธิ์การใช้งานอย่างรอบคอบ
2.3. การปรับลดสิทธิ์ Package
2.3.1. ทางผู้ให้บริการไม่แนะนำให้ปรับลดสิทธิ์ Package ในระหว่างการใช้งานก่อนวันหมดอายุการใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถปรับลดสิทธิ์การใช้งาน ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุการใช้งานได้ 5 วันเท่านั้น
2.3.2. หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องปรับลดสิทธิ์ระหว่างการใช้งาน ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยระยะเวลาการใช้งานที่เหลือ เพราะถือว่า เป็นการชำระค่าบริการในสิทธิ์การใช้งานใหม่และยกเลิกสิทธิ์การใช้งานเดิม แต่ผู้ให้บริการจะทำการคำนวณวันใช้งานคงเหลือนับตั้งแต่วันขอปรับลดสิทธิ์เพื่อคืนค่าบริการให้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรวางแผนการปรับลดสิทธิ์การใช้งานอย่างรอบคอบ
2.3.3. ในการปรับลดสิทธิ์ ระบบจะทำการปิดข้อมูลพนักงานไม่ให้สามารถเข้าใช้งานได้ ผู้ใช้บริการต้องทำการเปิดการใช้งานพนักงานตามจำนวนสิทธิ์ใหม่ที่ได้รับ
3. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการก่อนครบกำหนดสัญญาและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
4. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
4.1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการพื้นที่สำหรับการบันทึกข้อมูล สำหรับการใช้ myCRM เท่านั้น
4.2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ นำมาบันทึกผ่านบริการของผู้ให้บริการ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของสินค้าหรือข้อมูลนั้น ๆ และผู้ใช้บริการได้เข้าใจกฎ ข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว
4.3. หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่น ที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
4.4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืน
4.5. ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือ โดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ
4.6. ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเองเท่านั้น เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถ ให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
5. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
5.1. ผู้ให้บริการทำการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)
5.2. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการ จะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา
6. การยกเลิกการใช้บริการ
6.1. ผู้ใช้สามารถแจ้งเรื่องขอยกเลิกการใช้งานได้ทุกช่วงเวลาในการใช้งาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการในช่วงระยะเวลาที่เหลือและไม่บริการนำออกข้อมูลในระบบให้ ผู้ใช้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันยกเลิกบริการ
6.2. หลังจากเจ้าหน้าที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก แต่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบ 30 วัน หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
7. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ
7.1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง
ลงทะเบียนใช้งาน myCRM ฟรี !!
สามารถลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมได้ทันที จำนวน 2 ผู้ใช้ นาน 60 วัน
ลงทะเบียนใช้งาน myCRM ฟรี !!
สามารถลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมได้ทันที จำนวน 2 ผู้ใช้ นาน 60 วัน