myCRM

โปรแกรม CRM ออนไลน์ โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ

ครอบคลุมทุกงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ระบบบริหารงานขาย
บันทึกข้อมูลลูกค้า
เปิดใบเสนอราคา
ออกใบกำกับภาษี
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบหน้าร้านออนไลน์
ลูกค้าเลือกสินค้าและ
ออกใบเสนอราคา
บนมือถือได้ทันที
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบงานจัดซื้อ
ร่างเอกสารจัดซื้อ
อนุมัติการจัดซื้อ
ออกใบสำคัญจ่าย
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบสำหรับผู้บริหาร
ดูรายงาน อนุมัติเอกสาร
เหมาะสำหรับการใช้งาน
ผ่านมือถือ
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบบริหารงานบนมือถือ
บันทึกกิจกรรม ติดตาม
ลูกค้า ทำเสนอราคา
ใช้งานผ่านมือถือ
เรียนรู้เพิ่มเติม >
iSales ระบบบริหารงานขาย
จัดเก็บทุกประวัติ บันทึกทุกกิจกรรมงานขาย
iSales ระบบบริหารงานขายใน myCRM
ช่วยให้พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า
คัดกรองจัดลำดับความสำคัญ เปิดโอกาสทางการขาย
ออกเอกสารสำคัญทางการขาย เช่น ใบเสนอราคา
ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษีอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายมั่นใจได้ว่า
ทุกเอกสารงานขายที่พนักงานออกให้กับลูกค้า
จะมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
กับที่กิจการกำหนดไว้ เพราะทุกการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้
ผ่านโปรแกรม myCRM ออนไลน์
iStore ระบบหน้าร้านออนไลน์
สร้างหน้าร้านออนไลน์ ลูกค้าทำใบเสนอราคาได้เอง
ส่วนเสริมระบบ iSales ที่เราอยากนำเสนอ คือ
iStore ระบบหน้าร้านออนไลน์
พนักงานขายสามารถสร้างหน้าร้านออนไลน์
เพื่อให้ลูกค้าเลือกสินค้า ใส่จำนวนที่ต้องการ
ใส่รายละเอียดแล้วดาวน์โหลดใบเสนอราคาได้เลย

เมื่อลูกค้าทำใบเสนอราคาออนไลน์ ระบบก็จะแจ้งเตือน
และบันทึกข้อมูลลูกค้าและใบเสนอราคาใน iSales อัตโนมัติ
ช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงานขาย ทำใบเสนอราคา
ได้ง่ายขึ้น
iPurchases ระบบบริหารงานจัดซื้อ
ควบคุมงานจัดซื้อ ผสานกับระบบขายอย่างเป็นระบบ
สำหรับธุรกิจที่ต้องมีการจัดซื้อสินค้าเพื่อมาจำหน่ายต่อ
อย่างเช่นธุรกิจซื้อมา-ขายไป นอกจากระบบขายแล้ว
ระบบซื้อก็ถือว่าจำเป็นเช่นเดียวกัน

ส่วนเสริม iPurchases ระบบบริหารงานจัดซื้อ
ช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อบันทึกข้อมูลงานจัดซื้ออย่างเป็นระบบ
ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกข้อมูลผู้ขาย เอกสารสำคัญ
ในงานจัดซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบชำระเงิน เป็นต้น
มีระบบการอนุมัติเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารงานจัดซื้ออีกด้วย
iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร
อนุมัติเอกสาร ดูรายงาน ตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ทุกที่
จะสะดวกขนาดไหนหากผู้บริหารสามารถดูรายงาน
สรุปต่างๆ เช่น ยอดขาย เป็นทั้งแบบกราฟและแจกแจง
ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา
ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต

ส่วนเสริม iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร
ช่วยให้ผู้บริหารทำงานได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องกลับเข้าไปที่บริษัทเพื่ออนุมัติเอกสาร
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญต่างๆ เป็นไฟล์ PDF
เพื่อจัดเก็บและส่งต่อได้อีกด้วย
Mobile ระบบบริหารงานขายบนมือถือ
บันทึกกิจกรรม ติดตามลูกค้า เปิดโอกาสทางการขาย ทำเสนอราคาบนมือถือ
สนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย บันทึกกิจกรรม ติดตามการนัดหมาย ดูข้อมูลลูกค้า เปิดโอกาสทางการขาย ทำใบเสนอราคาออนไลน์และส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที

ส่วนเสริม Mobile ระบบบริหารงานบนมือถือ
ช่วยให้พนักงานขายทำงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยหน้าจอการทำงานที่ใช้งานง่าย เปิดใช้งานบนมือถือได้ทันที สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

เราพัฒนาและส่งมอบโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง

เราเป็นทีมงาน ที่มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ มีหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งทีมออกแบบ ทีมวิจัยพัฒนา ทีมสนับสนุน และทีมขาย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าหลังจากที่ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม CRM ออนไลน์กับเรา
เราจะไม่ทอดทิ้งลูกค้าอย่างแน่นอน

การพัฒนาโปรแกรมของเรา มีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน เราจะนำเสนอคุณสมบัติโปรแกรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
โดยศึกษาจากกรณีใช้งานของลูกค้ามาออกแบบและพัฒนาระบบ
ให้ตรงความต้องการในการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด

myCRM
โปรแกรม CRM ออนไลน์ โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ
ครอบคลุมทุกงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ระบบบริหารงานขาย
บันทึกข้อมูลลูกค้า
เปิดใบเสนอราคา
ออกใบกำกับภาษี
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบหน้าร้านออนไลน์
ลูกค้าเลือกสินค้าและ
ออกใบเสนอราคา
บนมือถือได้ทันที
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบงานจัดซื้อ
ร่างเอกสารจัดซื้อ
อนุมัติการจัดซื้อ
ออกใบสำคัญจ่าย
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบสำหรับผู้บริหาร
ดูรายงาน อนุมัติเอกสาร
เหมาะสำหรับการใช้งาน
ผ่านมือถือ
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบบริหารงานบนมือถือ
บันทึกกิจกรรม ติดตาม
ลูกค้า ทำเสนอราคา
ใช้งานผ่านมือถือ
เรียนรู้เพิ่มเติม >
iSales ระบบบริหารงานขาย
จัดเก็บทุกประวัติ บันทึกทุกกิจกรรมงานขาย
iSales ระบบบริหารงานขายใน myCRM
ช่วยให้พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า
คัดกรองจัดลำดับความสำคัญ เปิดโอกาสทางการขาย
ออกเอกสารสำคัญทางการขาย เช่น ใบเสนอราคา
ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษีอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายมั่นใจได้ว่า
ทุกเอกสารงานขายที่พนักงานออกให้กับลูกค้า
จะมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
กับที่กิจการกำหนดไว้ เพราะทุกการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้
ผ่านโปรแกรม myCRM ออนไลน์
iStore ระบบหน้าร้านออนไลน์
สร้างหน้าร้านออนไลน์ ลูกค้าทำใบเสนอราคาได้เอง
ส่วนเสริมระบบ iSales ที่เราอยากนำเสนอ คือ
iStore ระบบหน้าร้านออนไลน์
พนักงานขายสามารถสร้างหน้าร้านออนไลน์
เพื่อให้ลูกค้าเลือกสินค้า ใส่จำนวนที่ต้องการ
ใส่รายละเอียดแล้วดาวน์โหลดใบเสนอราคาได้เลย

เมื่อลูกค้าทำใบเสนอราคาออนไลน์ ระบบก็จะแจ้งเตือน
และบันทึกข้อมูลลูกค้าและใบเสนอราคาใน iSales อัตโนมัติ
ช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงานขาย ทำใบเสนอราคา
ได้ง่ายขึ้น
iPurchases ระบบบริหารงานจัดซื้อ
ควบคุมงานจัดซื้อ ผสานกับระบบขายอย่างเป็นระบบ
สำหรับธุรกิจที่ต้องมีการจัดซื้อสินค้าเพื่อมาจำหน่ายต่อ
อย่างเช่นธุรกิจซื้อมา-ขายไป นอกจากระบบขายแล้ว
ระบบซื้อก็ถือว่าจำเป็นเช่นเดียวกัน

ส่วนเสริม iPurchases ระบบบริหารงานจัดซื้อ
ช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อบันทึกข้อมูลงานจัดซื้ออย่างเป็นระบบ
ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกข้อมูลผู้ขาย เอกสารสำคัญ
ในงานจัดซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบชำระเงิน เป็นต้น
มีระบบการอนุมัติเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารงานจัดซื้ออีกด้วย
iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร
อนุมัติเอกสาร ดูรายงาน ตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ทุกที่
จะสะดวกขนาดไหนหากผู้บริหารสามารถดูรายงาน
สรุปต่างๆ เช่น ยอดขาย เป็นทั้งแบบกราฟและแจกแจง
ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา
ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต

ส่วนเสริม iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร
ช่วยให้ผู้บริหารทำงานได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องกลับเข้าไปที่บริษัทเพื่ออนุมัติเอกสาร
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญต่างๆ เป็นไฟล์ PDF
เพื่อจัดเก็บและส่งต่อได้อีกด้วย
Mobile ระบบบริหารงานขายบนมือถือ
บันทึกกิจกรรม ติดตามลูกค้า เปิดโอกาสทางการขาย ทำเสนอราคาบนมือถือ
สนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย บันทึกกิจกรรม ติดตามการนัดหมาย ดูข้อมูลลูกค้า เปิดโอกาสทางการขาย ทำใบเสนอราคาออนไลน์และส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที

ส่วนเสริม Mobile ระบบบริหารงานบนมือถือ
ช่วยให้พนักงานขายทำงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยหน้าจอการทำงานที่ใช้งานง่าย เปิดใช้งานบนมือถือได้ทันที สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

เราพัฒนาและส่งมอบโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง

เราเป็นทีมงาน ที่มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ มีหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งทีมออกแบบ ทีมวิจัยพัฒนา ทีมสนับสนุน และทีมขาย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าหลังจากที่ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม CRM ออนไลน์กับเรา
เราจะไม่ทอดทิ้งลูกค้าอย่างแน่นอน

การพัฒนาโปรแกรมของเรา มีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน เราจะนำเสนอคุณสมบัติโปรแกรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
โดยศึกษาจากกรณีใช้งานของลูกค้ามาออกแบบและพัฒนาระบบ
ให้ตรงความต้องการในการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด