แอปพลิเคชันสำหรับงานหลังการขาย
ระบบบริหารงานหลังการขายที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างสัญญาบริการ
บันทึกงานบริการ เคส และออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
สนับสนุนงานบริการหลังการขายของกิจการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนและรัดกุม ช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สัญญาการให้บริการ
บันทึกข้อมูลเอกสารสัญญาในการให้บริการหลังจากการขายสินค้า ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดของลูกค้า วันที่เริ่มต้น สิ้นสุดสัญญาสินค้าที่มีการซื้อขาย และเงื่อนไขในการให้บริการแก่ลูกค้า
เก็บข้อมูลการรับบริการของลูกค้า
บันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า เพื่อเก็บประวัติการติดต่อขอรับบริการ โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ได้ เช่น วิเคราะห์ปัญหาที่พบ ความถี่ในการขอรับบริการ เป็นต้น
ติดตามปัญหาและแนวทางแก้ไข
บันทึกข้อมูลปัญหาหรือการขอรับบริการต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อให้ทีมงานวางแผนและหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หรืออาจจะส่งต่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาต่อไป
ออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
บันทึกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา (Contract) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระค่าบริการ สามารถพิมพ์และส่งอีเมล ใบแจ้งหนี้ค่าบริการให้ผู้เกี่ยวข้อง

แอปพลิเคชันสำหรับงานหลังการขาย
ระบบบริหารงานหลังการขายที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างสัญญาบริการ
บันทึกงานบริการ เคส และออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
สนับสนุนงานบริการหลังการขายของกิจการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนและรัดกุม ช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สัญญาการให้บริการ
บันทึกข้อมูลเอกสารสัญญาในการให้บริการหลังจากการขายสินค้า
ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดของลูกค้า วันที่เริ่มต้น สิ้นสุดสัญญา
สินค้าที่มีการซื้อขาย และเงื่อนไขในการให้บริการแก่ลูกค้า
เก็บข้อมูลการรับบริการของลูกค้า
บันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า เพื่อเก็บประวัติ การติดต่อขอรับบริการ
โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ได้
เช่น วิเคราะห์ปัญหาที่พบ ความถี่ในการขอรับ บริการ เป็นต้น
ติดตามปัญหาและแนวทางแก้ไข
บันทึกข้อมูลปัญหาหรือการขอรับบริการต่าง ๆ ของลูกค้า
เพื่อให้ทีมงานวางแผนและหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
หรืออาจจะส่งต่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา
ออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
บันทึกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามรายละเอียดและเงื่อนไข
ของสัญญา (Contract) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของการ ชำระค่าบริการ
สามารถพิมพ์และส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ค่าบริการ ให้ผู้เกี่ยวข้อง