แอปพลิเคชันสำหรับผู้บริหาร
สนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร
ไม่ว่าผู้บริหารจะทำงานอยู่ในออฟฟิศหรือนอกสถานที่ เพียงมีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต ก็สามารถดูรายงานต่างๆได้ พร้อมฟังก์ชันอนุมัติเอกสารออนไลน์ ช่วยให้ผู้บริหารทำงาน ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ดูรายงานบนมือถือได้ทันที
ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์์ให้เสียเวลา ผู้บริหารก็สามารถดูรายงานสรุปบนมือถือได้ทันที รูปแบบรายงานมีทั้งกราฟและตาราง เช่น รายงานยอดขาย รายงานสินค้าขายดี รายงานกิจกรรมพนักงาน เป็นต้น ช่วยลดเวลาในการทำงานของผู้บริหารให้น้อยลง
ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารออนไลน์
ผู้บริหารไม่ต้องเข้าบริษัทเพื่ออนุมัติเอกสาร อยู่ที่ไหนก็อนุมัติเอกสารได้ทันที ช่วยให้ผู้บริหารทำงาน สะดวกรวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่างหน้าจอ iManager
แอปพลิเคชันสำหรับผู้บริหาร
สนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร
ไม่ว่าผู้บริหารจะทำงานอยู่ในออฟฟิศหรือนอกสถานที่ เพียงมีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต ก็สามารถดูรายงานต่างๆได้ พร้อมฟังก์ชันอนุมัติเอกสารออนไลน์ ช่วยให้ผู้บริหารทำงาน ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ดูรายงานบนมือถือได้ทันที
ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์์ให้เสียเวลา ผู้บริหารก็สามารถดูรายงานสรุปบนมือถือได้ทันที รูปแบบรายงานมีทั้งกราฟและตาราง เช่น รายงานยอดขาย รายงานสินค้าขายดี รายงานกิจกรรมพนักงาน เป็นต้น ช่วยลดเวลาในการทำงานของผู้บริหารให้น้อยลง
ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารออนไลน์
ผู้บริหารไม่ต้องเข้าบริษัทเพื่ออนุมัติเอกสาร อยู่ที่ไหนก็อนุมัติเอกสารได้ทันที ช่วยให้ผู้บริหารทำงาน สะดวกรวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่างหน้าจอ iManager