แอปพลิเคชันสำหรับงานขาย
ระบบบริหารงานขายออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขาย ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า
การคัดกรองข้อมูลลูกค้า การเปิดโอกาสทางการขาย การออกเอกสารประกอบการขาย
เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี เป็นต้น
สร้างมาตรฐานให้ทีมขาย
โปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ของเรา ช่วยพัฒนากระบวนการทำงานของทีมขาย ให้ดีมากขึ้น โดยมีการกำหนด Flow การทำงานที่ชัดเจน เช่น การกำหนดกระบวนการ ทางการขาย การกำหนดรูปแบบเอกสารการขายต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าร่วมกัน การบันทึกกิจกรรมและการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เป็นต้น
คัดกรองลูกค้าอย่างเป็นระบบ
จัดกลุ่ม ระบุแหล่งที่มา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้ ในการบันทึกข้อมูล Lead ผู้ใช้สามารถใส่รายละเอียดความสนใจสินค้าของ Lead ทั้งข้อมูลสินค้า จำนวน และราคารวม (มูลค่าการซื้อ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ คัดกรองลูกค้า Lead ไปเปิดโอกาสทางการขาย หรือลูกค้า Account
บริหารจัดการความเชื่อมโยงของลูกค้า
การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ดี ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์กันได้ เช่น บริษัทของลูกค้ามีตัวแทนหรือผู้ติดต่อกี่ราย ทำให้พนักงานขายไม่ต้องจดจำข้อมูลลูกค้า และไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น
ไม่พลาดทุกโอกาสทางการขาย
ในการปิดการขาย ผู้ใช้สามารถกำหนดกระบวนการขาย %ความสำเร็จที่จะปิดการขาย และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ร่วมกันได้ แต่ละโอกาสทางการขายจะมียอดประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ ปิดการขายสำเร็จ ทำให้ผู้ใช้สามารถพยากรณ์ยอดขาย อีกทั้งหากมียอดขายถึงเป้าที่ตั้งไว้ ระบบก็จะแจ้งเตือน Big Deal ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอีกด้วย
ระบบเอกสารงานขายครบถ้วน
ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลเอกสารการขายใน Excel, Word อีกต่อไป
โปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์สามารถสร้างเอกสารงานขายออนไลน์ได้ทุกที่
โดยการดึงข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ลายเซ็นต์ที่มีอยู่มาสร้างเอกสารได้ทันที พร้อมทั้งเลือกแบบฟอร์มเอกสารงานขาย
ที่มีการตั้งค่าหัวเอกสารที่เป่็นมาตรฐาน และการจัดฟอร์มเอกสารที่มีหลายรูปแบบให้ผู้ใช้เลือกตามความเหมาะสม
แอปพลิเคชันสำหรับงานขาย
ระบบบริหารงานขายออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขาย ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า
การคัดกรองข้อมูลลูกค้า การเปิดโอกาสทางการขาย การออกเอกสารประกอบการขาย
เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี เป็นต้น
สร้างมาตรฐานให้ทีมขาย
โปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ของเรา ช่วยพัฒนากระบวนการทำงานของทีมขาย ให้ดีมากขึ้น โดยมีการกำหนด Flow การทำงานที่ชัดเจน เช่น การกำหนดกระบวนการ ทางการขาย การกำหนดรูปแบบเอกสารการขายต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าร่วมกัน การบันทึกกิจกรรมและการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เป็นต้น
คัดกรองลูกค้าอย่างเป็นระบบ
จัดกลุ่ม ระบุแหล่งที่มา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้ ในการบันทึกข้อมูล Lead ผู้ใช้สามารถใส่รายละเอียดความสนใจสินค้าของ Lead ทั้งข้อมูลสินค้า จำนวน และราคารวม (มูลค่าการซื้อ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ คัดกรองลูกค้า Lead ไปเปิดโอกาสทางการขาย หรือลูกค้า Account
บริหารจัดการความเชื่อมโยงของลูกค้า
การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ดี ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์กันได้ เช่น บริษัทของลูกค้ามีตัวแทนหรือผู้ติดต่อกี่ราย ทำให้พนักงานขายไม่ต้องจดจำข้อมูลลูกค้า และไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น
ไม่พลาดทุกโอกาสทางการขาย
ในการปิดการขาย ผู้ใช้สามารถกำหนดกระบวนการขาย %ความสำเร็จที่จะปิดการขาย และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ร่วมกันได้ แต่ละโอกาสทางการขายจะมียอดประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ ปิดการขายสำเร็จ ทำให้ผู้ใช้สามารถพยากรณ์ยอดขาย อีกทั้งหากมียอดขายถึงเป้าที่ตั้งไว้ ระบบก็จะแจ้งเตือน Big Deal ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอีกด้วย
ระบบเอกสารงานขายครบถ้วน
ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลเอกสารการขายใน Excel, Word อีกต่อไป
โปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์สามารถสร้างเอกสารงานขายออนไลน์ได้ทุกที่
โดยการดึงข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ลายเซ็นต์ที่มีอยู่มาสร้างเอกสารได้ทันที พร้อมทั้งเลือกแบบฟอร์มเอกสารงานขาย
ที่มีการตั้งค่าหัวเอกสารที่เป่็นมาตรฐาน และการจัดฟอร์มเอกสารที่มีหลายรูปแบบให้ผู้ใช้เลือกตามความเหมาะสม