ระบบหน้าร้านออนไลน์
จัดเรียงการแสดงรายการสินค้าของหน้าร้านออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าของคุณ
เข้ามาเยี่ยมชมหน้าร้าน และขอใบเสนอราคาบนมือถือได้เอง
ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของทีมขายให้น้อยลง
เยี่ยมชมหน้าร้านออนไลน์ได้ทุกที่
ไม่ว่าลูกค้าของคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าร้านออนไลน์ได้ทุกที่
เลือกรายการสินค้าและออกใบเสนอราคาบนมือถือได้ทันที ช่วยให้ขั้นตอน
การขอใบเสนอราคาดำเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ลดขั้นตอนการทำงานของทีมขาย
พนักงานขายไม่ต้องทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าเอง เพียงลูกค้าขอราคาสินค้าผ่านหน้าร้าน
ออนไลน์ ข้อมูลลูกค้าจะถูกบันทึกเป็นผู้สนใจ (Lead) และข้อมูลการขอราคาจะถูกบันทึก
เป็นเอกสารใบเสนอราคา ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของทีมขายให้น้อยลง
ลูกค้าทำใบเสนอราคาได้เอง
มีระบบหน้าร้านออนไลน์ลูกค้าก็สามารถเลือกสินค้าเพื่อนำมาออกใบเสนอราคา
ได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาและส่งอีเมล์ให้ผู้อื่นได้
ช่วยให้ลูกค้าออกใบเสนอราคาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างหน้าจอ iStore
ระบบหน้าร้านออนไลน์
จัดเรียงการแสดงรายการสินค้าของหน้าร้านออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าของคุณ
เข้ามาเยี่ยมชมหน้าร้าน และขอใบเสนอราคาบนมือถือได้เอง
ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของทีมขายให้น้อยลง
เยี่ยมชมหน้าร้านออนไลน์ได้ทุกที่
ไม่ว่าลูกค้าของคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าร้านออนไลน์ได้ทุกที่
เลือกรายการสินค้าและออกใบเสนอราคาบนมือถือได้ทันที ช่วยให้ขั้นตอน
การขอใบเสนอราคาดำเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ลดขั้นตอนการทำงานของทีมขาย
พนักงานขายไม่ต้องทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าเอง เพียงลูกค้าขอราคาสินค้าผ่านหน้าร้าน
ออนไลน์ ข้อมูลลูกค้าจะถูกบันทึกเป็นผู้สนใจ (Lead) และข้อมูลการขอราคาจะถูกบันทึก
เป็นเอกสารใบเสนอราคา ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของทีมขายให้น้อยลง
ลูกค้าทำใบเสนอราคาได้เอง
มีระบบหน้าร้านออนไลน์ลูกค้าก็สามารถเลือกสินค้าเพื่อนำมาออกใบเสนอราคา
ได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาและส่งอีเมล์ให้ผู้อื่นได้
ช่วยให้ลูกค้าออกใบเสนอราคาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างหน้าจอ iStore